วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

กฏหมายทั่วไป

กฏหมายทั่วไป

รัฐธรรมนูญ

กฏหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยแต่เดิมนั้น อำนาจในการปกครองแผ่นดินเป็นสิทธิขาดของพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียว หรือที่เรียกว่า...

Read more

การลงบัญชีทหารกองเกินและการรับหมายเรียก

ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี บริบูรณ์ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี ทหารกองเกิน ภายในพุทธศักราชนั้น ที่อำเภอท้องที่ที่มีภูมิลำเ...

Read more

9 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน 1. การทะเบียนราษฎร์ บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ชื...

Read more

เลือกตั้ง (10)

ทราบหรือไม่ว่า ผู้ที่บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองม นำาจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามที่กำาหนด ในประมวลรัษฎากรได้ โดยให้ลดหย่อนได้ในกรณีบุคคลธรร...

Read more

เลือกตั้ง (9)

การเลือกตั้งในแต่ละครั้ง มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือ หลายประการ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่เลือกตั้งไปใช้สิทธิในการลงค ตามสิทธิของตนเองอย่างเต็มที่และม...

Read more

เลือกตั้ง (8)

การเลือกตั้งนั้น นอกจากกฏหมายการเลือกตั้งจะห้ามผู้ลง เลือกตั้ง กระทำการจูงใจหรือหยิบยื่นทรัพย์สินใดๆ หรือประโ ให้แก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ลงคะแน...

Read more

เลือกตั้ง (7)

ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ย่อมมีการแข่งขันกัน ระหว่างคู่แข่ง หาก การกระทำานั้นไม่ขัดต่อ กฏหมายการเลือกตั้ง ก็สามารถทำาได้ แต่ในบางกรณี คู่แข่งบางรายใช้...

Read more

เลือกตั้ง (6)

บางกรณีทะเบียนบ้านที่ท่านถืออยู่มีผู้มีสิทธิในกา เพียงสองคน แต่เมื่อไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเล ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน แล...

Read more

เลือกตั้ง (5)

หากเกิดกรณีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านในทะเบี ไปตรวจสอบรายชื่อเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าไม่มีรา อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห...

Read more

เลือกตั้ง (4)

การจัดการเลือกตั้งในแต่ละครั้งคณะกรรมการการเลือก จะจัดทำาบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตที่ได้ จะจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้...

Read more

เลือกตั้ง (3)

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่ต้องแสด สิทธิและบทบาทหน้าที่ในการคัดสรรผู้แทนในการบริหารประเทศ ในบางกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจประสบป...

Read more

เลือกตั้ง (2)

ทราบหรือไม่ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิ ในการลงคะแนนเสียง โดยมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลื หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล...

Read more

เลือกตั้ง (1)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 72 ได้ กำหนดหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ไว้ว่า บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเล โดยบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่...

Read more

มีไม้หวงห้ามในความครอบครอง

การตัดไม้ทำาลายป่า นอกจากจะเป็นการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการทำาลายสมดุลของโลกอีกด้วย ซึ่งส่งผลกระทบสภาพดิน อากาศ น้ำ และก่อให้เกิดความเสียห...

Read more

บุกรุกป่าไม้

ผู้ที่มีที่ดินติดกับป่าสงวน หรือป่าหวงห้าม อาจลุกล้ำ เข้าไปแผ้วถางป่า เพื่อขยายพื้นที่ ทำมาหากินของตนเอง ถือเป็นการ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ป่าไม...

Read more
Page 1 of 13 1 2 13

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!