วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม รวมถึง ภาคเอกชนที่เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับ ความยุติธรรม

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 1. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30...

Read more

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ฐานฟอกเงิน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เข้าข่าย การฟอกเงิน ระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน...

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เป็นองค์กรในการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีหน้าที่พิจารณาคดีความและเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับข้าราชการระดับ 8 ลงมา เพื่อดำ...

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 สำนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญ...

Read more

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ดำเนินการด้านนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการศึกษา วิจัย การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินกา...

Read more

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทำหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยดำเนินการเฝ...

Read more

กรมราชทัณฑ์

ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามคำพิพากษา ภายใต้หลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติ โดยการให้การศึกษา ฝึกวิชา...

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ส่งเสริม ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน กำกับการปกครอง บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา และสง...

Read more

กรมบังคับคดี

ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์ตามคำสั่งศาล ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานข...

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมาย ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชนและช่วยเหลือประ...

Read more

กรมคุมประพฤติ

ดำเนินการสืบเสาะ ควบคุมและสอดส่องดูแล แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์ ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาตามที่กฎหมายก...

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

มีหน้าที่จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกา...

Read more

สำนักงานรัฐมนตรี

มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี รวมทั...

Read more

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ทำหน้าที่สร้างระบบการตรวจพิสูจน์หลักฐานให้เป็นมาตรฐานสากลพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมบทบาทประสานความร่วมมือและเส...

Read more

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเพชรบูรณ

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเพชรบูรณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0 5672 6459...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!