วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2020

Tag: หลักความเสมอภาค

หลักความเสมอภาค 26: การเลือกปฏิบัติอย่างสมเหตุผล 2

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านาน ทุกวโรกาสสำคัญของบ้านเมือง รัฐบาลมักจะทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหลายเพื่อให้ โอกาสแก่บุคคลเหล่านั ...

หลักความเสมอภาค 25: การเลือกปฏิบัติอย่างสมเหตุผล 1

นายสมปองจบปริญญาโท จากประเทศอินเดียมาสมัครเข้ารับ ราชการ ถูกบรรจุให้ได้รับอัตรา เงินเดือนต่ำกว่าคนที่จบปริญญาโท ในประเทศไทย 1 ขั้น นายสมปอง เห็นว่า หล ...

หลักความเสมอภาค 24: ลูกจ้างชายหญิง 3

กฏหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและ หญิงอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน และศาลฎีกาเคยตัดสินว่า ข้อบังคับบริษัท แห่งหนึ่งที่ให้ลูก ...

หลักความเสมอภาค 23: ลูกจ้างชายหญิง 2

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติรับรอง ความเสมอภาคของลูกจ้างชายและหญิงไว้ในมาตรา 15 ความว่า “ให้นายจ้าง ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดย ...

หลักความเสมอภาค 22: ลูกจ้างชายหญิง 1

ในสมัยก่อนจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น บริษัทห้างร้านหลายๆ แห่งมักจะปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงแตกต่างกัน เป็นต้นว่า ให้ลูกจ้ ...

หลักความเสมอภาค 21: ผูกพันเอกชน หากมีกฏหมาย 2

หลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย อาทิ ห้ามเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างทางเพศ เชื้อช ...

หลักความเสมอภาค 20: ผูกพันเอกชน หากมีกฏหมาย 1

โดยหลักการแล้ว บุคคลผู้เป็นประชาชนทั้งหลายย่อมไม่สามารถ ยกเอาหลักความเสมอภาคมากล่าวอ้าง มาใช้บังคับกับประชาชนด้วยกันเองได้ เป็นต้นว่า ร้านตัดผมบางร้าน ...

หลักความเสมอภาค 19: ไม่ผูกพันเอกชน 2

ห ลัก ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ตามรัฐธรรมนูญนั้น มีผลผูกพัน การใช้อำนาจของหน่วยงานของ รัฐทั้งปวง แต่ไม่ผูกพันการใช้ สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน บุคคลแต่ละคน ...

หลักความเสมอภาค 18: ไม่ผูกพันเอกชน 1

หลักความเสมอภาคที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะใช้บังคับ กับหน่วยงานของรัฐ เช่น ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ...

หลักความเสมอภาค 17: คนทำผิดอ้างไม่ได้

เวลาที่มีการฝ่าฝืนกฏหมาย ผู้กระทำความผิดชอบอ้างกันหนักหนาว่า ยังมีคนอื่นๆ อีกที่ทำผิดกฏหมายเชน่ เดียวกันักบตน ทำไมตำรวจไม่ไปจับ อย่างนี้ เลือกปฏิบัติใ ...

หลักความเสมอภาค 16: เลือกปฏิบัติเพราะฐานะ 2

รัฐธรรมนูญไทยรับรองหลักความเสมอภาคไว้พร้อมๆ กับการ บัญญัติห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา อายุ ศาสนา สถานะของบ ...

หลักความเสมอภาค 15: เลือกปฏิบัติเพราะฐานะ 1

หลักความเสมอภาคที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไทยนั้น ห้ามมิให้ มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา อายุ ศาสนาสถานะของบุคคล ตลอดจน ...

หลักความเสมอภาค 14: เสมอภาคชายและหญิง 4

เมื่อไม่นานมานี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากรในส่วนที่ บังคับให้สามีภรรยานำเงิน ได้พึงประเมินมารวมกันเพื่อ เสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีนั้น ...

หลักความเสมอภาค 13: เสมอภาคชายและหญิง 3

เคยมีการอ้างหลักความเสมอภาคโต้แย้งบทบัญญัติในประมวล รัษฎากรไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 2 ครั้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับให้นำเงินได้ แทบทุกประเภทของภรรยาไปรว ...

หลักความเสมอภาค 12: เสมอภาคชายและหญิง 2

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาเป็นภาษีที่จัดเก็บ แบบก้าวหน้า คือยิ่งมี เงินเดือน มีรายได้ ทั้งหลายสูงเท่าใด ก็ยิ่ง ต้องจ่ายภาษีในอัตราสูง ขึ้นไปเป็นขั้นบันได ...

Page 1 of 2 1 2
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!