วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

กฏหมายเกี่ยวกับชีวิตคู่

กฏหมายเกี่ยวกับชีวิตคู่

สวมบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนคำนำหน้านาม 2

ไม่ว่าชายที่แปลงเพศเป็นหญิง หรือหญิงที่แปลงเพศเป็นชาย กฏหมายไทยมิได้เปิดช่องให้พวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามให้ แตกต่างไปจากคำนำหน้านามที่ใช้ม...

Read more

สวมบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนคำนำหน้านาม 1

กฏหมายไทย ณ ปัจจุบัน ยอมรับเฉพาะผู้ที่มีสภาพร่างกายแต่กำเนิด เป็นผู้หญิงเท่านั้น ที่จะใช้คำนำหน้านามว่า นาง หรือ นางสาวได้ ฉันใดก็ฉันนั้น คำนำหน้าว่า ...

Read more

คำนำหน้านาม 4

นายสมัย เป็นชายหนุ่มรูปร่างท่าทางคล้ายสตรี แม้มีสภาพร่างกาย เป็นชายแต่จิตใจนั้นหญิง ด้วยความตั้งใจจริง จึงได้ละทิ้งสัญลักษณ์ความเป็นชาย เข้าผ่าตัดร่าง...

Read more

คำนำหน้านาม 3

ก่อนหน้าที่พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มีผล ใช้บังคับ ในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน โดยประมาณ เป็นช่วงเวลาของผู้หญิง ที่อายุ 15 ปี จะใช้คำนำหน้...

Read more

คำนำหน้านาม 2

กฏหมายที่ใช้อยู่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น ถ้าไม่ถูกยกเลิกหรือ แก้ไข ก็ยังคงมีผลใช้สืบเนื่องมาตราบจนปัจจุบัน อย่างเช่นพระราชกฤษฎีกา ฉบับหนึ่งซึ่งตร...

Read more

คำนำหน้านาม 1

นอกจากชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องประกอบของชื่อ นั่นก็คือ คำนำหน้...

Read more

การจดทะเบียนชื่อสกุล 2

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ได้รับรองสิทธิของบุคคลผู้มี สัญชาติไทยที่จะจดทะเบียนจัดตั้งชื่อสกุลของตนเองได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ที่กฏหมายกำหนดไว้...

Read more

การจดทะเบียนชื่อสกุล 1

ถ้าต้องการจะเปลี่ยนนามสกุล และไม่อยากลำ บากจดทะเบียน ตั้งนามสกุลของตนเองขึ้นมาใหม่ ก็อาจขอใช้นามสกุลร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องให้เจ้าของนา...

Read more

การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง

เวลาครอบครัวใดมีสมาชิกใหม่ ทางโรงพยาบาลที่จัดการทำคลอด หลายแห่งมักถือเป็นธุระ อำนวยความสะดวกประสานงานักบเจ้าหน้าที่ ทะเบียนราษฎร เพื่อออกสูติบัตรรองรั...

Read more

ชื่อสกุลของเด็กในอุปการะ

เด็กบางคนเกิดมาอาภัพ บ้างทั้งพ่อและแม่ต่างเสียชีวิตทั้งคู่ ไม่มีญาติ อุปการะเลี้ยงดู บ้างก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง รัฐจึงมีหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรม นำเด็กเหล่...

Read more

ชื่อสกุลภายหลังคู่สมรสตาย

ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ คู่สามีภรรยาสามารถเลือก ใช้นามสกุลได้อย่างเสรี จะ เลือกใช้ของสามี ของภรรยา หรือต่างคนต่างใช้นามสกุล ของตนต่อไ...

Read more

ชื่อสกุลภายหลังหย่าร้าง

กฏหมายไทยในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้คู่สามีภรรยาสามารถเลือกใช้ นามสกุลได้อย่างเสรี จะเลือกใช้ของสามี ของภรรยา หรือต่างคนต่างใช้นามสกุล ของใครของมันก่อนจดท...

Read more

ชื่อสกุลของหญิงมีสามี 3

กฏหมายชื่อบุคคลของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับว่าเป็นหนึ่งในกฏหมาย ที่ก้าวหน้า เพราะว่าให้สิทธิเสรีภาพแก่สตรีเท่าเทียมบุรุษ ในการเลือกใช้นามสกุล ภายหลัง...

Read more

ชื่อสกุลของหญิงมีสามี 2

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตราที่กำหนดบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพรา...

Read more

ชื่อสกุลของหญิงมีสามี 1

แต่ก่อนแต่ไรมา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 กำหนด บังคับไว้ว่า หญิงมีสามีต้องใช้นามสกุลของสามีเท่านั้น จะใช้นามสกุลเดิมของตน ก่อนสมรสไม่ได้ หรือแม...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!